เส้นทางเดินรถในจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมอัตราค่าโดยสาร

 

 

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
รถขนาดเล็ก

เส้นทางหมวด 1 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในจังหวัด เทศบาล เมือง
เส้นทางหมวด 2 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังส่วนภูมิภาค
เส้นทางหมวด 3 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค
เส้นทางหมวด 4 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน

หมวด 1 มี 2 สาย

ตารางเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
ลำดับที่
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ระยะทาง
อัตราค่าโดยสาร
ชื่อผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
1
1

วงกลมวิทยาลัยเทคนิค
-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี

4
6
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
2
2
วงกลมโรงเีรียนสิงห์บุรี
-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี
6
6
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 

หมวด 2 มี 2 สาย

ตารางเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
ลำดับที่
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ระยะทาง
อัตราค่าโดยสาร
ชื่อผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
   
1
905

กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี (ข)

142
117
บริษัทขนส่ง จำกัด
ปรับอากาศชั้น 1(ข)
905

กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี (ข)

142
91
บริษัทขนส่ง จำกัด
ปรับอากาศชั้น 2
2
908
กรุงเทพฯ - หันคา
205
130
บริษัทขนส่ง จำกัด
ปรับอากาศชั้น 1
908
กรุงเทพฯ - หันคา
205
101
บริษัทขนส่ง จำกัด
ปรับอากาศชั้น 2
3
11
กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี
185
115
บริษัทขนส่ง จำกัด
ปรับอากาศชั้น 2

หมวด 3มี 6 สาย

ตารางเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
ลำดับที่
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ระยะทาง
อัตราค่าโดยสาร
ชื่อผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
1
157
สิงห์บุรี - อุทัยธานี
84
40
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
3
324
อ่างทอง - วัดพิกุลทอง
32
16
   
4
605
วงกลมชัยนาท - สิงห์บุรี
59
27
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
6
648
สิงห์บุรี - บ้านดอนปรู
45
23
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 

หมวด 4มี 10 สาย

ตารางเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
ลำดับที่
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ระยะทาง
อัตราค่าโดยสาร
ชื่อผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
1
1051
สิงห์บุรี - อินทร์บุรี
19
14
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
2
2182
อินทร์บุรี - ตาลตาแก้ว
16
12
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
3
2200
สิงห์บุรี - วัดตราชู
22
17
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
4
6170
สิงห์บุรี - หมู่บ้านวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี
11
8
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
5
6171
สิงห์บุรี - ปากคลองบางพุทรา
15
11
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
6
6172
สิงห์บุรี - วัดศรัทธาภิรม
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
ช่วง สิงห์บุรี - วัดศรีสาคร
7
8
   
ช่วง สิงห์บุรี - วัดศรัทธาภิรม
9
8
   
7
2286
สิงห์บุรี - ตลาดไม้ดัด
26
19
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
8
2295
สิงห์บุรี - บ้านกระทุ่มโพรง
27
20
บริษัทแสวงหาเดินรถ จำกัด
 
9
2393
สิงห์บุรี - ชัณสูตร - วัดดงบ้านกร่าง
33
25
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
10
6195
สิงห์บุรี - วัดโบสถ์
11
8
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 

รถขนาดเล็กมี 10 สาย

ตารางเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
ลำดับที่
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ระยะทาง
อัตราค่าโดยสาร
ชื่อผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
1
11001
สิงห์บุรี - วัดคีม - วัดสามัคคีธรรม
35
26
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
2
11003(ก)
สิงห์บุรี - วัดกระทุ่มปี่ - วัดเซ่าสิงห์
24
18
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
3
11003(ข)
สิงห์บุรี - วัดกระทุ่มปี่ - บ้านลำ
34
26
สหกรณ์สามัคคีเดินรถสิงห์บุรี จำกัด
 
4
11004
อินทร์บุรี - โพกรวม - สิงห์บุรี
20
15
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
5
11005
อินทร์บุรี - บางปูน
10
8
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
6
11006(ก)
อินทร์บุรี - ทองเอน - วัดกระทุุ่มปี่
13
10
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
7
11008
สิงห์บุรี - ท่าช้าง
21
16
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
8
11009
สิงห์บุรี - วัดจักรสีห์
13
10
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
9
11010
สิงห์บุรี - ตลาดไม้ดัด
42
30
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด
 
10
11011
อินทร์บุรี - บ้านแหลมไผ่
13
10
สหกรณ์รถเมล์เล็กสิงห์บุรี จำกัด