เส้นทางเดินรถในจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมอัตราค่าโดยสาร

 เส้นทางหมวด 1 : เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในจังหวัด เทศบาล เมือง

 สายที่

  ชื่อเส้นทาง

ระยะทาง 

 อัตราค่าโดยสาร

 1

 วงกลมวิทยาลัยเทคนิค - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี

 4

 7

 2

 วงกลมโรงเรียนสิงห์บุรี - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี

  6

 7

เส้นทางหมวด 2 :  เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังส่วนภูมิภาค

สายที่

 ชื่อเส้นทาง

ระยะทาง 

 อัตราค่าโดยสาร

905 ป.1

 กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี (ข)

142

117

905 ป.2

 กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี (ข)

142

91

906 ตู้

กรุงเทพฯ - อินทร์บุรี

 157

 130

 908 ป.2

 กรุงเทพฯ - หันคา

 205

 101

 11 ป.2

 กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี - ลพบุรี

 185

 115

     905 ตู้ กรุงเทพฯ - อินทร์บุรี           142               110

เส้นทางหมวด 3 :  เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัด
หรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค

 สายที่

ชื่อเส้นทาง 

 ระยะทาง

อัตราค่าโดยสาร 

 157

สิงห์บุรี - อุทัยธานี 

 84

32 

 177

อ่างทอง - ท่าช้าง - แสวงหา 

 33

14

 324

 อ่างทอง - วัดพิกุลทอง

 32

13 

 605

 วงกลมชัยนาท - สิงห์บุรี

 59

23 

 628

 สิงห์บุรี - ค่ายบางระจัน - แสวงหา

 28

 12

 648

 สิงห์บุรี - บ้านดอนปรู

 45

 19

 105

 สิงห์บุรี - ลพบุรี

 32

 18

 110

 สิงห์บุรี - ชัยนาท

 55

 27

 

   เส้นทางหมวด 4 เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเส้นทางสายหลัก
สายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน
     

 สายที่                 ชื่อเส้นทาง                                                  ระยะทาง                    อัตราค่าโดยสาร
6170                สิงห์บุรี-หมู่บ้านวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี               11                                8
6171                สิงห์บุรี-ปากคลองบางพุทรา                                 15                               11
6172                สิงห์บุรี-วัดศรัทธาภิรม                                          9                                 8
6195                สิงห์บุรี-วัดโบสถ์                                               11                                8
2286                สิงห์บุรี - ตลาดไม้ดัด                                          26                              19
2200                สิงห์บุรี-วัดตราชู                                                22                              17
2182                อินทร์บุรี-ตาลตาแก้ว                                          16                               12
2393                สิงห์บุรี-ชันสูตร-วัดดบ้านกร่าง                               33                               25        
1051                สิงห์บุรี-อินทร์บุรี                                               19                               14
2640                สิงห์บุรี-วัดคีม-วัดสามัคคีธรรม                               35                               18
2641                สิงห์บุรี-วัดจักรสีห์-วัดแคเทพนิมิตร                         13                                10
2642                สิงห์บุรี-ท่าช้าง                                                21                                16
2643                สิงห์บุรี-ตลาดไม้ดัด                                           42                                30
2644                สิงห์บุรี-วัดกระทุ่มปี่-บ้านลำ                                 34                                26
2645                สิงห์บุรี-วัดเซ่าสิงห์-วัดกระทุ่มปี่                             24                               18
2646                สิงห์บุรี-โพกรวม-อินทร์บุรี                                   20                                15
2647                อินทร์บุรี-บ้านบางปูน                                         10                                 8 
2648                อินทร์บุรี-บ้านแหลมไผ่                                       13                                10
2649                อินทร์บุรี-วัดกระทุ่มปี่                                         13                                 10